Objawy i leczenie psychozy
Objawy i leczenie psychozy

Jakie są objawy psychozy?

Można je podzielić na trzy grupy, przy czym u każdego chorego może wystąpić jeden, dwa czy kilka z wymienionych niżej objawów. Trzy podstawowe grupy objawów psychoz to objawy wytwórcze, ubytkowe i dezorganizacji.

Objawy wytwórcze psychozy

urojenia niezwykłe myśli, podejrzliwość. Niektóre sądy ludzi z psychozą są dziwne, błędne, odbiegają znacznie od rzeczywistości. Mogą oni np. Wierzyć, że inni ludzie spiskują przeciwko nim, albo kontrolują ich myśli lub zachowanie.

Omamy (halucynacje) czasami ludzie z psychozą mogą słyszeć głosy ludzi, których nie mogą usłyszeć w tym momencie, bo tych osób nie ma w ich pobliżu. Zwykle te nierealne głosy mówią coś negatywnego o chorych lub coś im nakazują, lub zabraniają. Rzadko ludzie z psychozą mogą widzieć coś, co w tym momencie nie istnieje w zasięgu ich wzroku (rzadko wiec mają omamy wzrokowe)

Złudzenia (iluzje).Ludzie z psychozą mogą błędnie interpretować rzeczywiste bodźce- zwykle budzi to w nich lęk- mogą np. Słyszeć kroki człowieka w rytm rzeczywiście tykającego zegara.

Objawy ubytkowe psychozy

Zblednięcie emocji. W przebiegu psychoz może dochodzić do trudności w przeżywaniu i wyrażaniu swoich uczuć, czy też kłopotów z natychmiastowym rozumieniem uczuć innych ludzi. Niektóre chore osoby mają problemy w opowiedzeniu innym o swoich przeżyciach zarówno realnych, jak i chorobowych. Przy znacznym nasileniu takich objawów dochodzić może do wycofania się osoby chorej z życia lub jej izolacji od innych ludzi.

Zmniejszenie motywacji do działania lub obniżenie energii życiowej. Osoby z objawami psychoz mają czasami trudności w zaczynaniu lub kończeniu niektórych czynności. W krańcowych, rzadkich przypadkach mogą oni mieć problemy z codziennymi czynnościami, takimi jak ubieranie się, czy przygotowanie sobie jedzenia.

Zobojętnienie emocjonalne. Osoby z psychozą mogą tracić zainteresowanie sprawami, które dawniej sprawiały im przyjemność. Mogą również czuć się mało warte lub niepotrzebne.

Lakoniczność wypowiedzi. U niektórych osób choroba powoduje niechęć do mówienia- maleje ilość wypowiedzi spontanicznych.

Objawy dezorganizacji psychicznej

Formalne zaburzenia myślenia. Ludzie z objawami psychozy mogą mieć kłopoty z jasnym myśleniem, czasami mogą mieć kłopoty w zrozumieniu tego co mówią do nich inni ludzie, lub ich wypowiedzi mogą stać się trudne do zrozumienia. Może to okresowo utrudnić uczenie się, czy rozwiązywanie problemów.

Dezorganizacja zachowania. W przebiegu psychozy dojść może do dziwnych zachowań np. Dziwacznych gestów, pobudzenia, czy spowolnienia ruchowego.

Przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych

Przyjmowanie Leków w zalecony sposób zmniejsza ryzyko nawrotu psychozy w porównaniu z osobami, które nie przyjmują leków, lub przyjmują je niesystematycznie, około pięciokrotnie-jest to skuteczność beczenia wyższa w porównaniu z efektami terapii wielu przewlekłych chorób somatycznych tj. astma czy choroba wrzodowa.

Okres przebiegu psychozy

Okres zaostrzenia. Jest to czas ze znacznym nasileniem objawów, zwykle wytwórczych. Może rozpocząć się nagle, lub powoli w przebiegu kilku, czy nawet kilkunastu miesięcy. Im wcześniej objawy zostaną wykryte , im wcześniej w wyniku tego zastosowane będą leki, tym szybciej chory wyjdzie z okresu zaostrzenia psychozy i przejdzie do okresu następnego – stabilizacji.

Okres stabilizacji. W okresie tym, w wyniku stosowanych leków dochodzi do stopniowego zmniejszenia objawów psychozy i chory powraca do normalnego funkcjonowania.

Okres remisji. Objawy psychoz występują w tym okresie w niewielkim nasileniu, albo nie występują w ogóle. W czasie tego okresu chory przyjmuje zmniejszone (podtrzymujące) dawki leków. Dochodzi do stopniowej poprawy samopoczucia chorego.

Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia psychozy

  • leki szybko zmniejszają nasilenie objawów psychozy, szczególne wytwórczych, które są odpowiedzialne za jej zaostrzenie.
  • leczenie rozpoczęte wcześnie zmniejsza ryzyko nawrotu i pozwala na normalne życie.
  • właściwe rozpoznanie i właściwie dobrane leki chronią chorego przed ryzykiem przyjmowania niewłaściwych leków. Dotyczy to leków „uspokajaczy” tj. relanium czy lorafem itp. Leki te nie przynoszą poprawy i mogą ułatwić dalszy rozwój psychozy.
  • bardzo ważne jest rozpoznanie u niektórych chorych towarzyszącego psychozie uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Uzależnię nie może być i prawie zawsze jest czynnikiem sprzyjającym nawrotowi psychozy.
  • wczesne, a potem systematyczne leczenie zmniejsza ryzyko popełnienia przez chorego samobójstwa.
  • wczesna diagnoza i wczesne leczenie pozwalają chorym na szybki powrót nie tylko do zdrowia, ale również do swoich rodzin, przyjaciół, pracy, szkoły.

Formy terapii poza podawaniem leków stosowane w leczeniu psychoz

  • psychoedukacja, dla rodzin na temat przyczyn psychoz, ich objawów i sposobów leczenia
  • terapia systemowa chorych i ich rodzin opierająca się na leczeniu całej rodziny chorego – choroba jednego członka rodziny odbija się istotnie na funkcjonowaniu całej rodziny (systemu rodzinnego)
  • trening i pomoc w codziennych czynnościach życiowych. Choroba i częsta izolacja chorych powoduje czasami, iż „zapominają ” oni jak wykonuje się podstawowe czynności takie jak robienie zakupów, planowanie wydawania pieniędzy.
  • uczestnictwo w grupach wsparcia osób chorych, a także ich rodzin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany.