Kurs dla „Wystarczająco dobrych rodziców”

 • Da kogo: Dla rodziców dzieci w różnym wieku.
 • Czas trwania: Cykl 14 dwugodzinnych, cotygodniowych spotkań.
 • Cel: by nam rodzicom było lżej 🙂
 • Co zyskasz po treningu: Treningi rodzicielskie mają za zadanie zachęcić rodzica do nabywania wiedzy na temat wspierania dziecka w sytuacjach społecznych, używania metod ułatwiających funkcjonowanie dziecka z jego objawami, bycia osobą organizującą działania dziecka i wspierającą je w interakcjach społecznych.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

Rodzice wyrażają większą gotowość do współpracy ze szkołą, do rozmawiania i przekazywania informacji dot. nadpobudliwości oraz do bycia „adwokatem” swojego dziecka. Przestają postrzegać siebie  tylko w roli „złego rodzica”.

Warsztat skupia się na opisie technik behawioralnych, zawartych w algorytmach dotyczących niektórych problemów w pracy z młodszym dzieckiem.

Rodzice otrzymają dodatkowo materiały do pracy.

Cel warsztatu

Zapoznanie rodziców z całą gamą oddziaływań przekłada się na:

 • bardziej różnorodnie podejść do rozwiązywania trudności wychowawczych,
 • dostrzegać zachowania dziecka w szerszym kontekście,
 • rozpoznawać przyczyny i konsekwencje różnych reakcji swoich i dziecka,
 • wprowadzić spójny i czytelny dla dziecka system zasad i konsekwencji,
 • świadomie wykorzystywać wzmocnienia pozytywne – przez zastosowanie pochwał i nagród.

Program warsztatu

14-zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Tematy  poruszane w czasie warsztatów to m.in.:

 • Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła
 • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie, praca na pozytywnych wzmocnieniach, nagradzanie pozytywnych zachowań, system żetonowy.
 • Rygorystyczne przestrzeganie norm i zasad. Powiązanie przestrzegania i łamania przez dziecko zasad z system nagród i konsekwencji. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 • Wprowadzenie systemów żetonowych.
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 • Wykład wstępny na temat ADHD, zaburzeń zachowania, celowego łamania norm, braku zasad, zaburzeń opozycyjnych i buntowniczych. Dlaczego z różnymi dziećmi trzeba pracować różnymi metodami, behawioralna analiza zachowania – teoria praktyka.
 • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 • Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD” (opcje ułatwienia, w trakcie warsztatu omawiane są konkretne techniki pracy z objawami ADHD w szkole, klasie, w domu.
 • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej i wiążącego się z nią trudnego zachowania, a także czynników bezpośrednio poprzedzających ich występowanie oraz czynników podtrzymujących.