Poradnia psychologicznapomoc psychologicznapsycholog_wrocławpsychologpomoc psychologiczna
psychoterapiatrening interpersonalnybadania kierowcówpozwolenie na brońrekrutacja
 


Centrum INTROWERTUS oferuje:
Wysokiej jakości, specjalistyczną diagnostykę i orzecznictwo psychologiczne, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999r. O broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, pozycja 549).

Badania są przeznaczone dla :

osób posługujących się bronią, lub/i ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej, palnej, sportowej

kandydatów na myśliwych

osób ubiegających się o sprawowanie urzędu sędziego, prokuratora, windykatora, kuratora sądowego

osób posiadających prawo lub ubiegających się o kierowanie działalnością gospodarczą, w tym także osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami dla wojska lub policji.

 

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ BADAŃ
DLA ZORAGANIZOWANYCH GRUP
w miejscu pracy , siedzibie instytucji.


Ustalenie terminu badania odbywa się telefonicznie +48 692 22 33 91 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 20:00.


Orzeczenie wydawane jest osobiście osobie badanej, w terminie ustalonym indywidualnie podczas badania (do 7 dni roboczych).

 

Opłata za pełne badanie i wydanie orzeczenia, wynosi 150,00 zł.

Wpłat proszę dokonywać przed badaniem,
gotówką w CPIT Introwertus lub przelewm na:
Multibank
34 1140 2017 0000 4102 0933 0129
(odbiorca: Centrum Psychologii i Terapii Introwertus - Agata Kos)
W tytule proszę o podanie imienia i nazwiska oraz dopisku "badanie psychologiczne - broń".
Na badanie proszę zgłaszać się z dowodem wpłaty, za badanie.

 
 


Warto wiedzieć:
1. Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.
2. Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie- upoważniony, uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej.
3. Psycholog upoważniony, na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne.
4. Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.
5. Orzeczenie psychologiczne psycholog upoważniony wystawia z kopią; oryginał orzeczenia otrzymuje osoba badana, a w przypadku negatywnego orzeczenia sporządza się drugą kopię, którą przekazuje się właściwemu organowi Policji.
6. Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.
7. Odwołanie, przysługuje osobie ubiegającej się oraz właściwemu organowi Policji.
8. Osoba ubiegająca się wnosi odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 30 dni, a właściwy organ Policji w terminie 45 dni, od dnia otrzymania orzeczenia.
9. Odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, odpowiednio do:
a) jednostki badawczo-rozwojowej, najbliższej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub siedzibę Policji,
b) psychologa wyznaczonego przez właściwego wojewodę.
10. Lekarz lub psycholog, za którego pośrednictwem wnoszone jest odwołanie, przekazuje je, wraz z dokumentacją badań, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
11. Powtórne badanie przeprowadza lekarz jednostki badawczo-rozwojowej lub psycholog, w terminie nie dłuższym niż 30 dni - licząc od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.
12. Psycholog przeprowadzający badanie w trybie odwołania musi posiadać upoważnienie do ich wydawania w rozumieniu przepisów rozporządzenia.
13. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.